Daihatsu Steel Engine Sump Guard

Daihatsu Terios Steel Engine Sump Guard

Steel sump guard for Daihatsu Terios

1997 - 2006

engine, radiator

38880 Ksh
-100%
Steel gearbox guard for Daihatsu Terios
Steel gearbox guard for Daihatsu Terios

1997 - 2006

gearbox

Ksh
Steel sump guard for Daihatsu Terios

2006 - 2017

engine, radiator

38880 Ksh
Steel gearbox guard for Daihatsu Terios

2006 - 2017

gearbox

16524 Ksh